top of page

Sessies

Tijdens de werkconferentie worden niet minder dan vijftien verschillende sessies gehouden.  Deelnemers kunnen zelf kiezen bij welke sessies zij aanwezig willen zijn.

Het keuzemenu ziet er als volgt uit.

Sessie 1: Kennisdeling en samenwerking om sport te versterken

Sportaanbieders gaan vaker kennis en ervaring delen en organisatorisch meer samenwerken bij:

 • activiteiten en evenementen;

 • samenstelling trainingsgroepen en competitieteams;

 • inzet vrijwilligers;

 • financieel beheer;

 • beleid en bestuur;

 • vertegenwoordiging en belangenbehartiging.

 

Sessie 2: Versterking sportorganisaties én vergroting participatie

Sportorganisaties en maatschappelijke instellingen gaan vaker mensen inzetten in de sport die

 • een achterstand tot de arbeidsmarkt hebben;

 • in een geïsoleerde positie verkeren.

 

Sessie 3: Delen accommodaties en materialen

Sportorganisaties en maatschappelijke instellingen gaan meer gebruik maken van elkaars accommodaties en materialen.

Sessie 4: Openbare ruimte beweegvriendelijker

Gemeente, sportorganisaties en maatschappelijke instellingen gaan mogelijkheden verkennen om de openbare ruimte zo in te richten dat deze uitnodigt en prikkelt tot meer bewegen.

 • wandelroutes;

 • schoolpleinen;

 • fietsroutes;

 • mtb-parcours;

 • vaarroutes.

 

Sessie 5: Verduurzaming sportaccommodaties

Sportaanbieders met accommodaties in eigendom en/of beheer gaan m.b.v. energiescans onderzoeken hoe zij deze (verder) kunnen verduurzamen en zo (meer) kunnen besparen op energie door slimme maatregelen en verstandige investeringen.

 

Sessie 6: Versterking en verbreding ondersteuning sportaanbieders

Er zullen meer initiatieven worden genomen nemen en meer menskracht worden ingezet om sportaanbieders te ondersteunen. Dat zal gebeuren door:

 • deskundigheidsbevordering (aanbod informatie, themabijeenkomsten en cursussen);

 • praktische ondersteuning (inzet buurtsportcoaches en verenigingsondersteuners);

 • vast aanspreekpunt bij gemeente.

 

Sessie 7: Extra aandacht voor een gezonde leefstijl in sportomgeving

Sportorganisaties en maatschappelijke instellingen gaan gericht aandacht schenken aan:

 • gezonde voeding in sportkantines;

 • verantwoord alcoholgebruik in sportkantines;

 • rookvrij maken sportcomplexen;

 • promotie gezonde leefstijl.

 

Sessie 8: Vergroten mogelijkheden voor aangepast sporten

Sportorganisaties en maatschappelijke instellingen gaan sport en bewegen door mensen met een handicap, chronisch ziekte, autisme en andere beperkingen bevorderen door:

 • maatjessport;

 • ontwikkeling en promotie (nieuw vormen van) aangepast sporten.

 

Sessie 9: Meer ouderen in beweging

Sportorganisaties en maatschappelijke instellingen gaan meer ouderen in beweging brengen door:

 • samenwerking bij organisatie activiteiten;

 • ontwikkeling nieuwe activiteiten (specifiek voor ouderen of voor jong en oud);

 • verbetering vervoersmogelijkheden.

 

Sessie 10: Toegankelijkheid sport voor minder draagkrachtigen vergroten

Sportorganisaties, maatschappelijke instellingen en gemeente gaan zich inspannen om meer mensen met een smalle beurs in staat te stellen om deel te nemen aan sport door:

 • invoeren financiële regeling voor minder draagkrachtigen die wel willen maar niet kunnen sporten;

 • promotie bestaande ondersteuningsmogelijkheden onder doelgroepen en sportaanbieders.

 

Sessie 11: Meer kennisdeling en samenwerking sport en zorg

Aanbieders van sport en zorg gaan meer structureel samenwerken en ook kennis en ervaring uitwisselen.

 • AED-voorzieningen en cursussen in sportaccommodaties;

 • samenwerking en kennisdeling aanbieders laagdrempelige sport en bewegingsactiviteiten.

 

Sessie 12: Nieuwe sportactiviteiten en -evenementen

Sportorganisaties en maatschappelijke instellingen gaan sport en bewegen stimuleren door nieuwe sportactiviteiten en -evenementen te organiseren.

 • survival-trainingen;

 • obstacle-mud run;

 • zwemmen, tennis en fitness voor bedrijven;

 • stratentoernooi;

 • e-gameday;

 • beach-evenement.

 

Sessie 13: Extra voorzieningen om sport en bewegen te bevorderen

Sportorganisaties en maatschappelijke instellingen bevorderen sportdeelname op structurele wijze door:

 • haalbaarheidsonderzoek nieuwe sportvoorzieningen;

 • gemeentelijke facilitering investeringen sportclubs (garantstelling, renteloze leningen).

Sessie 14: Nieuwe arrangementen en communicatiemiddelen voor promotie sport en bewegen

Sportorganisaties en maatschappelijke organisaties gaan sport en beweging extra stimuleren door nieuwe arrangementen te introduceren nieuwe vormen van communicatie te benutten voor promotie.

 • sportpas;

 • strippenkaart;

 • sportproeverij;

 • verbreding en promotie aanbod zwemonderwijs (vluchtelingen, jongeren en volwassenen).

 

Sessie 15: Meer samenwerking sport, onderwijs en kinderopvang om kinderen meer en beter te laten bewegen

Sportorganisaties, onderwijsinstellingen, en kinderopvangorganisaties gaan meer samenwerken om kinderen meer en beter te laten bewegen.

 • sportkennismakingslessen bij sportclubs;

 • naschoolse sportactiviteiten;

 • scholenmeerkamp;

 • sport integreren in kinderopvang en buitenschoolse opvang;

 • systematische screening motoriek en opzet ondersteunend aanbod sport en bewegen.

bottom of page