Stimuleringsbudget en services

Op deze pagina lees je de mogelijkheden om stimuleringsbudget aan te vragen voor jouw actiepunt. Lees meer over de voorwaarden, de toetsing en de beoordeling. Verder lichten we hier onze andere services toe. 

Budget

Voor de uitvoering van actiepunten krijgt de gemeente Hollands Kroon in 2020, 2021 en 2022 van het rijk een budget van €30.000 per jaar.

Wie kan aanvragen?

Bij het indienen van een nieuw idee kun je aangeven of je aanspraak wilt maken op stimuleringsbudget. Hierbij gaat het om een bescheiden incidentele bijdrage die bedoeld is om de realisatie van actiepunten te stimuleren. Het uitgangspunt is dat de actiepunten eigenlijk ook zonder extra bijdrage gerealiseerd zouden moeten kunnen worden, maar dat deze bijdragen welkom zijn om initiatieven te vergemakkelijken, de realisatie te versnellen of zaken beter aan te pakken.

 

Voorwaarden

Aanvragen voor een bijdrage uit het stimuleringsbudget kunnen uitsluitend worden ingediend via het daarvoor bestemde digitale aanvraagformulier en dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen.

  • De omvang van de gevraagde bijdrage (minimaal €250, maximaal €3.000) is redelijk in verhouding tot de voorgenomen bestemming van de middelen.

  • De aanvrager heeft zich aangesloten - of sluit zich aan - bij het Sportakkoord Hollands Kroon en heeft als ‘captain’ het voortouw bij de realisatie van een of meer actiepunten.

  • De gevraagde bijdrage is bestemd voor de realisatie van een specifiek actiepunt en sluit aan bij een of meer ambities uit het Sportakkoord.

  • Het actiepunt heeft betrekking op een nieuw initiatief, nieuwe vorm van samenwerking, of verbreding van een bestaande activiteit die aansluit bij een of meer van de ambities uit het Sportakkoord.

  • De realisatie van dit actiepunt is niet (volledig) afhankelijk van de toekenning van de gevraagde bijdrage. Het actiepunt kan ook worden gerealiseerd wanneer de gevraagde bijdrage niet of slechts gedeeltelijk wordt toegekend.

 
Toetsing

De coördinator bekijkt of de aanvragen volledig zijn en toetst deze aan de volgende criteria: 

 

  • In welke mate dragen de actiepunten bij aan de ambities uit het Sportakkoord?

  • In hoeverre kunnen structurele effecten worden verwacht?

  • In hoeverre wordt door organisaties samengewerkt?

  • Hoe groot is de eigen inzet of bijdrage van de aanvrager?

Als de aanvraag voldoet, maakt de coördinator een voorstel richting de klankbordgroep over de aangevraagde budgetten. 

Beoordeling

Voor het Sportakkoord is een klankbordgroep samengesteld uit vertegenwoordigers van organisaties uit de sport, welzijn en de gemeente. Deze groep beoordeelt de aanvragen en verdeelt het budget, dat vervolgens door de gemeente wordt uitgekeerd. De leden van de klankbordgroep praten en beslissen niet mee over aanvragen waarbij zij direct of indirect een belang kunnen hebben.

​​

Services

Naast bovengenoemde stimuleringsbudgetten is er ook een budget voor zogenoemde services beschikbaar. Het NOC*NSF heeft ter ondersteuning van het Sportakkoord de zogenaamde sportlijn in het leven geroepen, een pot geld waaruit deze services kunnen worden aangevraagd. Dit zijn workshops, masterclasses, trajecten en inspiratie-avonden voor sportverenigingen die gericht zijn op het ondersteunen en versterken van de vereniging. Het aanbod is behoorlijk divers. Een goede indruk van de beschikbare mogelijkheden biedt deze brochure.

​​

Sigrid Schweitzer is als adviseur lokale sport aanspreekpersoon voor de sportlijn. Heb je ondersteuning nodig op het gebied van bijvoorbeeld besturen, binden of werven van leden of vrijwilligers, financiën, trainers, nieuwe doelgroepen, communicatie, een veilig sportklimaat, verduurzaming of een gezondere vereniging? Laat het haar weten, zodat zij kan bekijken wat de mogelijkheden zijn. Er wordt vooral ingezet op trajecten die met meerdere verenigingen tegelijk gedaan kunnen worden.

 

Neem contact op met Sigrid Schweitzer.

Aanvraagformulier lokaal Sportakkoord stimuleringsbudget

Bedankt voor je aanvraag!