top of page

Stimuleringsbudget en services

Op deze pagina lees je de mogelijkheden om stimuleringsbudget aan te vragen voor jouw actiepunt. Lees meer over de voorwaarden, de toetsing en de beoordeling. Verder lichten we hier onze andere services toe. 

Budget

Voor de uitvoering van actiepunten krijgt de gemeente Hollands Kroon in 2020, 2021 en 2022 van het rijk een budget van €30.000 per jaar. In 2021 is dit bedrag verdubbeld. 

Wie kan aanvragen?

Bij het indienen van een nieuw idee kun je aangeven of je aanspraak wilt maken op stimuleringsbudget. Hierbij gaat het om een bescheiden incidentele bijdrage die bedoeld is om de realisatie van actiepunten te stimuleren. Het uitgangspunt is dat de actiepunten eigenlijk ook zonder extra bijdrage gerealiseerd zouden moeten kunnen worden, maar dat deze bijdragen welkom zijn om initiatieven te vergemakkelijken, de realisatie te versnellen of zaken beter aan te pakken.

 

Voorwaarden

Aanvragen voor een bijdrage uit het stimuleringsbudget kunnen uitsluitend worden ingediend via het daarvoor bestemde digitale aanvraagformulier en voldoet aan de volgende voorwaarden:

​​

  • De aanvrager heeft zich aangesloten (of sluit zich aan) bij het Sportakkoord Hollands Kroon en heeft als ‘captain’ het voortouw bij de realisatie van het actiepunt.

  • De gevraagde bijdrage is bestemd voor de realisatie van een specifiek actiepunt en sluit aan bij een of meerdere ambities uit het Sportakkoord.

  • Het actiepunt heeft betrekking op een nieuw initiatief, nieuwe vorm van samenwerking, of verbreding van een bestaande activiteit die toegankelijk is voor iedereen.

  • De aanvraag laat zien dat er wordt samengewerkt met meerdere organisaties.

  • De realisatie van het actiepunt en/of de samenwerking tussen organisaties heeft een duurzaam karakter.

  • Bij iedere aanvraag wordt uitgestraald dat sporten/bewegen gezond is en er wordt gezorgd voor een gezonde omgeving

  • De realisatie van dit actiepunt is niet (volledig) afhankelijk van de toekenning van de gevraagde bijdrage. Het actiepunt kan ook worden gerealiseerd wanneer de gevraagde bijdrage niet of slechts gedeeltelijk wordt toegekend.

  • Na afloop dient de aanvrager een kort verslag in over de realisatie van het actiepunt. Het verslag wordt gebruikt ter verantwoording naar de klankbordgroep en als succesverhaal op de website en/of social media. 

Lees hier de aanvullende kleine lettertjes

 
Toetsing

De coördinator bekijkt of de aanvragen volledig zijn en toetst deze aan de bovenstaande criteria. ​Als de aanvraag voldoet, maakt de coördinator een voorstel richting de klankbordgroep over de aangevraagde budgetten.

Beoordeling

Voor het Sportakkoord is een klankbordgroep samengesteld uit vertegenwoordigers van organisaties uit de sport, welzijn en de gemeente. Deze groep beoordeelt de aanvragen en verdeelt het budget. De leden van de klankbordgroep praten en beslissen niet mee over aanvragen waarbij zij direct of indirect een belang kunnen hebben.

​​

Services

Naast bovengenoemde stimuleringsbudgetten is er ook een budget voor zogenoemde services beschikbaar. Het NOC*NSF heeft ter ondersteuning van het Sportakkoord de zogenaamde sportlijn in het leven geroepen, een pot geld waaruit deze services kunnen worden aangevraagd. Dit zijn workshops, masterclasses, trajecten en inspiratie-avonden voor sportverenigingen die gericht zijn op het ondersteunen en versterken van de vereniging. Het aanbod is behoorlijk divers en zowel voor bestuurders, als trainers als andere functionarissen binnen een vereniging. 

​​

Services kunnen worden aangevraagd bij de verenigingsadviseurs van Team Sportservice Noordkop. Heb je ondersteuning nodig op het gebied van bijvoorbeeld besturen, binden of werven van leden of vrijwilligers, financiën, trainers, nieuwe doelgroepen, communicatie, een veilig sportklimaat, verduurzaming of een gezondere vereniging? Laat het hen weten, zodat zij kunnen bekijken wat de mogelijkheden zijn. Er wordt vooral ingezet op trajecten die met meerdere verenigingen tegelijk gedaan kunnen worden.

Neem contact op met Wilco Kenter of Freek de Kort.

bottom of page